Thursday, April 10, 2014

Հայոց լեզվի առաջադրանք

1. Սխալներն ուղղեք.
վախենում եմ, բազմիցս, հազվադեպ է պատահում, ուրիշ մարդիկ, այլ մարդիկ, խոսքը քեզ է վերաբերում, ճապոնացի մարզուհի, ձեզ պես, ի օգուտ, խոստովանելփախչել, կապվել, զանգահարել, երիցս անգամ, ներդնում է, դուրս գնալ, ներս մտավ, թողնել, սիրահարվել մեկին:

2.Այս մասերը միացնելով` բառեր կազմեք.
հոգի+վիճակ, հոգի+ որդի, ոգի+ավորված, տարի+վերջ, գինի+ավետ, ոսկի+վառ, ալի+հեր:
հոգեվիճակ, հոգեվորդի, ոգևորված, տարեվերջ, գինեվետ, ոսկեվառ, ալեհեր:

3. Հետևյալ բառակապակցությունների իմաստը մեկ բառով արտահայտեք.
ա. Գետի սկիզբա ռնելու տեղը-ակունք
բ. Ծովի ջրերի հետ քաշվելը-նահանջ
գ. Լեռան ստորի մասը-լանջ
դ. Ձկների խումբը-վտառ
ե. Գորտի ձագ-շերեփուկ

4. Մաքուր բառին առնվազն 5 հոմանիշ գրեք:
Վճիտ, զուլալ, պարզ, անբիծ, անաղարտ:

5. Կապույտի երանգներ մատնանշող բառեր գրեք:
 Բոսոր, երկնագույն,

6. Հետևյալ բառերի սեռականը կազմեք.
կատվի, Լուսինեի, արքայի, վերարկուի, ափսեի, առվի, ձվի, լվի, ժողովածուի, Սարոյի, մեղվի, տղայի, այգիի:

7.  Լրացրե՛քբացթողնված տառերը.

Զվարթնոց, զորավիգ, եղրևանի, ինսունինը, սրնկակալ, փողք, թաթերասեր, Կիլիկիա, իդեալկան, թանկագին, խափշիկ, վարքագիծ, կռճտացնել, հավակնորդ, հղփանալ, ողկույզ, ոգելից, արևուկ, հոգնաբեկ, քարանիվ, ակադեմիա, աղոթք, քննախույզ, ախորժալուր, հորթուկ, ձերբազատվել, խորշոմ, արծիվ, անըմբռնելի, պճնվել, փտախտ, ասացվածք, խաբկանք, մեղմորեն, ամբարիշտ, մրկասույզ, բնօրրան, վշտալլուկ,Անէանալ, լուսնէջք, օրեցօր, էմալե, ոսկեծոփ, գինարբուկ(ծաղիկ), դեղձան, բարբառ, ցորնամրրիկ, մանրազնին, գինարբուք(խնջույք), թմբլիկ, այծենակաճ, ամֆիթատրոն, գնորդ, ակաղձուն, ձևձեվել, վաղորոք, ակընդետ, հոտընկայս, որևէ, երբևիցե, Լիլիա, դշխոյական, խարխափել, անհարգի, տրտմաշուք, վարկաբեկել, կծկտուր, խառնիճաղանջ, դասալիք, անցուդարձ, հոդսցնդել, ալեծուփ, կցորդ, միջնադար, ուղտ(կենդանի), ուխտ(երդում), ապաշնորհ, ընդեմ, անբարիշտ, հե-են, միլիոն, հոգևարք, օթևան, շեղբ(կույտ), փղձկալ, մածուցիկ, հեծկլտալ, երիզորդ, բարձիթողի, լյարդ, այծյամ, ջրջք, շոգ, գոգնոց, բարա-(քերծե):- 3 միավոր

Tuesday, March 25, 2014

Անհավասարումներ

1) 5(x+3)<2x
5x+12<2x
3x<-15
x<-5
(-∞;-5)

2) |x-2|<1
x-2<1
x<3
(-∞:3)

3) (3x-4)>-x
3x-12>-x
4x>12
(3:∞)

4) |2x-3|<5
2x-3<5
2x<8
x<4
(-∞:4)

5) x+5>5(x+1)
x+5>5x+5
4x<0
x<0
(-∞:0)

6) x-3>3(x+1)
x-3>3x+3
2x<6
x<3
(-∞:3)

7) 3(x+1)≤5(x-1)
3x+3≤5x-5
3x-5x≤-8
-2x≤-8
x≤4
x(-∞:4]

8) |x-1|<1
x-1<1
x<2
(-∞:2)

9) |x+2|≥2
x+2≥2    x+2≤2
x≥0       x≤-4
(-∞:-4] [0:∞)

10) 2(6-x)>3(x-1)
12-2x>3x-3
-5x>-15
x<3
(-∞;3)Հավասարումներ

1) 2(x-2,5)=-13
2x-5=-13
2x=-8
x=-4

2) =x
x2=2
x=√2
3) |x|=-x
x €  ø

4) |x-1|=5
x-1=5   x-1=-5
x=6      x=-4

5) =2
=2
7x-21=2x-2
5x=19   

6) 5(x+2)=2(x+5)
5x+10=2x+10
3x=0
x=0

7)
(3x-5)4=7x-5
12x-20=7x-5
5x=15
x=3

8) =-6
7x+12=6(9x-2)
7x+12=-54x+12
61x=0
x=0

9) =1
4x-7=2x+1
2x=8
x=4

10) |2- x|=3
2- x=3
8-3x=12
-3x=-4
x=
8-3x=-12
-3x=-20
x=

11) 6-18x<3(x-1)-7(3x-2)
6-18x<3-3-21x+14
6-18x<-18x+11
0<5    ø


Thursday, March 20, 2014

Մաթեմատիկայի առաջադրանք

Իրական թվեր

Իրական թվերի մեջ են մտնում.
·         Բնական թվերը` սրանցով հաշվում ենք առարկաներ
N
{1,2,3,.}
·         Հակադիր թվերը` հակադիրթիվ կոչվում է այն թիվը, որը տրված թվին գումարելիս ստանում ենք 0:
A+(-A)=0
Օրինակ՝    7+(-7)=0
·         Ամբողջթ վերը` դրանք բնականթվերն են, ավելացված հակադիրներըև 0_ն:
Z €{-2,-1,0,1,2..}
·         Ռացիոնալ թվերը` դրանք m/n տեսքիթվերնեն, որտեղ m Z իսկ n N
Թվերը լինում են պարզ և բարդ:
Թիվը կոչվում է պարզ, եթե այն բացի 1 ից և իրենից ուրիշ բաժանարար չունի:
Օրինակ` 19
19/19=1
19/1=19

Թիվը կոչվում է բաղադրյալ, եթե բացի 1 ից և իրենից ունի ուրիշ բաժանարար:
Օրինակ`15:1=15
15:3=5
15:5=3
15:15=1

Մնացորդով բաժանում
Բնական թիվը բնական թվի վրաբաժանելիս միշտ չէ, որ ստացվում է բնական թիվ
Օրինակ` 31:6=5և 1մն.


Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկ

Թվերի բաժանարարներից ամենամեծը կոչվում է ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար: Այն գտնելու համար թվերը վերլուծում ենք պարզ արտադրիչների, այնուհետև հաշվում ենք ամենաքիչ կրկնվող արտադրյալը:

Օրինակ` (42 ;64)= 2*3=6


42=2*3*7             64=2*2*2*2*2*2


Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ կոչվում է այնթիվը, որի վրա առանց մնացորդի բաժանվում են տրված թվերից յուրաքանչյուրը: Այն գտնելու համար տրված թվերը վերլուծում ենք պարզ արտադրիչների, հաշվում ենք առավելագույն կրկնվող պարզ արտադրիչներից արտադրյալը և նաև այն արտադրիչները, որոնք չեն կրկնվում:

Օրինակ`                                                          
(40;60)=2*2*2*3*5=120

40=2*2*2*5      60=2*2*3*5

Լոգարիթմ

Սահմանում: b թվի լոգարիթմ a հիմքով, որտեղ a>0, a≠1, կոչվում է այն թիվը, որով պետք է աստիճան բարձրացնել a հիմքը b թիվը ստանալու համար:
Այն նշանակում են logab տեսքով և կարդում «լոգարիթմ a հիմքով b»:
Սահմանումից հետեվում է, որ x= logab հավասարումը համարժեք է ax=b հավասարմանը: Օրինակ log28=3, քանի որ 2x=8: Լոգարիթմի հաշվումը հաճախ անվանում են լոգարիթմում:
a և b թվերը հաճախ իրական թվեր են, սակայն կան նաև կոմպլեքս լոգարիթմներ:

Իրական լոգարիթմներ
logab արտահայտությունը որոշված է այն և միայն այն դեպքում, երբ b>0, a>0, a≠1:
Լայն կիրառություն ունեն հետևյալ տեսքի լոգարիթմները.
·         Բնական. , հիմքը հանդիսանում է Էյլերի թիվը (e).
·         Տասնորդական.lgb, հիմքը հանդիսանում է 10-ը.
·         Երկուական.log2b, հիմքը հանդիսանում է 2-ը:
Սրանք լայն կիրառություն ունեն օրինակ ինֆորմատիկայում,շատ դիսկրետ մաթեմատիկական բաժանումներում և այլն:
Հատկություններ
Հիմնական լոգարիթմական նույնություններ
Լոգարիթմի սահմանումից հետևում է հիմնական լոգարիթմական նույնութըունը.
a logab =b
Ապացուցում: Եթե logab =logac, ապա a logab = a logac , որտեղից հետևում է, որ b=c:
Լոգարիթմի միավորը և թիվը
Loga1=0;logaa=1